2022/2023.
m.g.
Baltā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Metodiskā padome

Metodiskās padomes darbības virzieni:
 • Mērķtiecīgs, sistemātisks darbs izglītības procesa pilnveidē, aktuālu pedagoģisku, sociālu, psiholoģisku problēmu risināšanā;
 • Pamatotu, aktuālu mērķu un uzdevumu izvirzīšana skolas attīstībai;
 • Organizēt skolotāju savstarpējo sadarbību, pieredzes apmaiņu, veidot jaunu pieredzi, ieviest un veicināt inovācijas, eksperimentus Veidot pedagogu profesionālās izaugsmes un pašaktivitātes izvērtējuma sistēmu;
 • Izpētīt un noteikt pedagoģisko darbinieku vajadzības un izvirzīt konkrētus uzdevumus;
 • Palīdzēt skolotājiem sagatavoties skolas akreditācijai, veikt kvalitatīvu analīzi un pašvērtējumu. Izvērtēt mācību sasniegumus, olimpiāžu rezultātus;
 • Izvērtēt ieskaišu sistēmas darbību un nepilnības;
 • Nodrošināt pašizglītības iespējas, veidot tālākizglītbas iespēju informatīvo bāzi un metodiskos atbalsta materiālus. Sniegt ierosmes jauniem meklējumiem izglītības kvalitātes nostiprināšanā;
 • Izstrādāt metodiskos ieteikumus, rekomendācijas;
 • Organizēt skolotāju radošo darbu skates, konkursus;
 • Apkopot metodisko pieredzi skolotāju darba mapē;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā. Sadarboties ar skolas padomi, skolēnu parlamentu;
 • Sadarboties ar ģimnāzijas padomi un skolēnu padomi.
Metodiskās padomes sastāvs un vadība:
 • Skolas Metodiskās padomes sastāvu veido metodisko grupu vadītāji, direktora vietnieki, skolas bibliotekārs;
 • Metodiskās padomes darbu koordinē un vada metodiskā darba vadītāja - metodiķe Kristīne Lukaševica.

Skolā ir izveidotas un darbojas šādas metodiskās grupas (MG):

Humanitāro un sociālo zinātņu mācību priekšmetu MG (vadītāja– V.Cakule)

 • latviešu valoda un literatūra
 • vēsture
 • Kulturoloģija
 • Sociālās zinības
 • politika un tiesības
 • ekonomika

Dabaszinību mācību priekšmetu MG (vadītāja – A.Vabule)

 • matemātika
 • fizika
 • ķīmija
 • bioloģija
 • informātika
 • ģeogrāfija

Svešvalodu MG (vadītāja –D.Vaidote)

 • angļu val.
 • vācu val.
 • krievu val.
 • franču val.

Kultūrizglītības un sporta mācību priekšmetu MG (vadītāja – Z.Beģe-Begge)

  • sports un veselība
  • mūzika
  • mājturība un tehnoloģijas

dizains un tehnoloģijas

Klašu audzinātāju MG (vadītāja – L.Irbe)

Interešu izglītības MG (vadītāja - L.Irbe)

Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA