2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Kursi, semināri

Madonas Valsts ģimnāzija aicina pārnovadu skolu pedagogus piedalīties, sadarboties un kopā mācīties metodiskajās dienās, pedagogu tālākizglītības kursos un semināros.

2023. gada 24. oktobrī "Radošās domāšanas veicināšana humanitāros un sociālo zinātņu mācību priekšmetos" (pieredzē dalās MVĢ pedagogi)
2023. gada 19. aprīlī "Pieredzes banka- idejas un rīki katra skolēna izaugsmei" (pieredzē dalās MVĢ pedagogi)
2022.gada 2.decembrī “Mācīšanās organizācijas veidošana iestādes izaugsmei” (Radošuma pils)
2022.gada 22.novembrī seminārs “Digitālā paaudze digitālajā laikmetā” (Zanda Rubene)
2022.gada 26.oktobrī “Plašāka skolēna izglītības pieredze – vērtībās balstītu ieradumu veidošana” (pieredzē dalās MVĢ pedagogi)
2022.gada 24.oktobrī “Skolēnu praktiska darbība kā motivācija STEAM mācību priekšmetu apguvē” (pieredzē dalās MVĢ un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pedagogi)
2022.gada 28.aprīlī pieredzes apmaiņas seminārs “Pieredzes banka par lietpratībā balstīta izglītības procesa īstenošanu” (pieredzē dalās MVĢ pedagogi)
2021. gada 14. decembris "Pedagogu mācīšanās sarunas: Pedagogu sadarbības iespējas pedagoģiskā procesa pilnveidei; Saplānota satura un vērtēšanas kopsakarības" (Kristīne Lukaševica)
2021. gada 8. decembris "Digitālo rīku izmantošana skolēnu radošuma veicināšanai", "Attālinātā mācību procesa knifi un triki" (Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija)
2021. gada 18.oktobris "Bērnu tiesību aizsardzības tiešsaistes kurss"' (Sociālo interešu institūts)
2021. gada 23. augusts "Diferenciācija un individualizācija ikdienas mācību procesā"; "Individualizētas mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talntu un spēju attīstīšanai" (Mūžizglītības un nkultūras institūts "Vitae")
2021.gada 18.marts pieredzes apmaiņas tiešsaistes  seminārs “Pieredzes banka” (pieredzē dalās MVĢ pedagogi)
2021.gada 19.februāris “Resursu komplekts pašpārvalžu ikdienai un izaugsmei” (Biruta Medne)
2020. gada 24. septembrī  "Labās prakses piemēri audzināšanas darbā"(Anita Tropa, Anita Vabule)
2020. gada 21. augustā "Audzināšana- personas pamatvērtību izkopšanas process"(Inese Zlaugotne, Radošuma pils)

2020. gada 25. maijā "Atbalsts līdzsvaram"(Dace Straume)
2020. gada 12. martā "Mūsu pieredzes banka"(Kristīne Lukaševica)
2020. gada 7. februārī "Attiecību veidošana komandā"(Sociālo Tehnoloģiju centrs)
2020. gada 7. februārī "Kā veidot veiksmīgas komandas sadarbību" (Laura Zīvarte)
2019. gada 24. oktobrī "Skolotāja prasmes mācīšanās vadīšanai" (Gunta Lapsa, Regīna Makovska)
2019. gada 23. oktobrī "Skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšana, iesaistoties zinātniskās pētniecības darbībā"(Solita Medene, Kristīne Lukaševica)
2019. gada 22. augustā "Komunikācijas kompetence"(SIA AK Konsultāciju Birojs)
2019. gada 21. augustā "Sociālās un pilsoniskās kompetences mācību un audzināšanas darbā" (Marita kazakeviča, Emerita Beļauniece)
2018. gada 27. decembrī "Kā būt saskaņā ar sevi"(Dace Straume)
 • 2018. gada 30. novembrī "Vērtēt, lai mācītu! Formatīvā vērtēšana un tehnoloģiju iespējas efektīvā mācību procesa organizēšanā un atgriezeniskās saites sniegšanā" (SIA Lielvārds)
 • 2018. gada 28. novembrī "Skolotāja loma skolēna pašvērtējuma stiprināšanā, izmantojot karjeras attīstības atbalsta metodikas" (Daiga Udrase, VIAA)
 • 2018. gada 7. novembrī "Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu vadīšanas un vērtēšanas vadlīnijas" (Anžela Jurāne Brēmane Vidzemes augstskola)
 • 2018. gada 2.,3.novembrī "STEAM- instruments kompetenču pieejas īstenošanai" (Kristīne Liepiņa, Līga Krūmiņa)
 • 2018. gada 26. oktobrī "Atgriezeniskās saites sniegšana un izmantošana mācību stundās" (Laura Pintere)
 • 2018. gada 26. oktobrī "Mācību stundu vērošana un atgriezeniskā saite skolotāju profesionālajai pilnveidei" (Oskars Kaulēns)
 • 2018. gada 25. oktobrī "Pozitīvās saskarsmes nozīme mācību un audzināšanas darbā" (Līvija Tomiņa)
 • 2018. gada 24. oktobrī "Dziļā mācīšanās matemātikā" (Anita Vabule, Aiva Igaune)
 • 2018. gada 27. augustā "Darbs ar vecākiem. Pedagogu un vecāku sadarbības programma "Audzināsim un augsim kopā"" (Ilga Kušnere)
 • 2018. gada 14.,15. martā "Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana mācību un audzināšanas darbā" (Kristīne Lukaševica, Ligita Irbe)
 • 2018.gada 19.janvārī "Pētniecisko darbu izstrāde socioloģijā" (Mareks Niklass)
 • 2017. gada 28.decembrī "Skolēnu patstāvīga mācīšanās: metodes un paņēmieni efektīva mācību procesa īstenošanai stundās" (Oskars Kaulēns)
 • 2017. gada 1.decembrī "Pašizziņas un pašvadības prasmes kompetenču pieejas ieviešanai, strādājot skolotāju komandā" (Iveta Dziedātāja)
 • 2017. gada 3.novembrī "Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veicināšanai" (Karine Oganisjana)
 • 2017. gada 26.oktobrī "Vērtēšana kā mācīšanās process" (Solita Medene, Līga Ragaine)
 • 2017. gada 25.oktobrī "Radošums mācību procesā" (Aija Šmeisa)
 • 2017. gada 24.oktobrī "Sociālās un pilsoniskās kompetences mācību un audzināšanas darbā" (Marita Kazakeviča, Emerita Beļauniece)
 • 2017.gada 25.augustā "Uz kompetencēm balstīta mācību stunda. Iespējas un izaicinājumi" (Gunta Lapsa, Regīna Makovska)
 • 2017.gada 25.augustā "Kvalitatīvas pedagoģijas principi" (Daiga Zaķe, Sandra Kraukle)
 • 2017.gada 23.augustā "Pozitīvas un daudzpusīgas sadarbības vides pilnveidošana skolā" (Signe Berga, Indra Jurika, Žaneta Flaksa)
 • 2017.gada 23.augustā "Personiskās kompetences veidošanās mācību un audzināšanas procesā skolā" (Lora Priedola)
 • 2017.gada 21./22.augusts "Kā atpazīt un strādāt ar apdāvinātiem bērniem" (Sandra Kraukle, Sarmīte Joma, Kristīne Liepiņa)
 • 2017.gada 15.martā "Atbalsts pedagogiem kompetenču apguvē" (Ilga Kušnere)
 • 2017.gada 15.februārī "Radošās pārvērtības sevī" (Inese Zlaugotne)
 • 2016.gada 30.novembrī "Karjeras izvēles galvenie pamatprincipi" (Inta Lemešonoka, RPIVA)
 • 2016.gada 27.oktobrī "Tikumiskās audzināšanas īstenošana pamatizglītības 1.-9.klasēs" (Latvijas Pašvaldību mācību centrs)
 • 2016.gada 25.oktobrī "Bērnu tiesību aizsardzība. profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma" (Latvijas Pašvaldību mācību centrs)
 • 2015.gada 29.oktobrī “Pašregulācijas prasmes skolotājiem lēmumu, labsajūtas un veselības uzlabošanai” (Maira Dzene, Ivars Ikstens)
 • 2015.gada 22.maijā “Attiecību didaktika un kvalitatīva mācību stunda(Dr.paed. Anita Skalberga)
 • 2014.gada 30.oktobrī "Motivācija un iedvesma" (Inese Prisjolkova)
 • 2014.gada 29.oktobrī "Par veiksmīgu pēctecības principu ievērošanu dabaszinību mācību priekšmetos, pārejot no pamatizglītības posma uz vidējās izglītības apguvi ģimnāzijā" (Pieredzes apmaiņa)
 • 2014.gada 28.oktobrī "Ievads eTwinning" (Ingūna Lipska)
 • 2014.gada 21. martā "Praktiski vingrinājumi skolēnu izziņas procesu attīstībai mācību stundās" (Dace Lapiņa)
 • 2013.gada 28.oktobrī "Runas prasmes saziņā" (Ligita Smildziņa)
 • 2013.gada 22.martā "Emocionālā intelekta un paškontroles nozīme skolotāja darbā" (Linda Hofmane)
 • 2012.gada 31.oktobrī "Skaņas terapija un tās daudzveidīgās izmantošanas iespējas" (Ilze Bulate)
 • 2012.gada 13.martā "21.gadsimta prasmes- skolotājiem un skolēniem" (S.Lāce)
 • 2011.gada 25.oktobrī "21.gadsimta skolotāja tēls" (K.Beinaroviča)
 • 2011.gada 27.septembrī "Skolas mācību procesa modernizācija, izmantojot portālu Uzdevumi.lv"
 • 2011.gada 3.maijā "Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana" (A.Nikolaisone)
 • 2010.gada 27.oktobrī „Kā enerģētiski pasargāt sevi no stresa, kā atbrīvoties no saspringuma, noguruma” (A.Gailīte)
 • 2010.gada 6.maijā „Mācīšanās prasmes – pamats mūžizglītības motivācijai” (K.Bikše)
 • 2009.gada 28.oktobrī „Skolēnu domāšanas prasmju attīstīšana” (A.Pastore)
 • 2009.gada 7.aprīlī „Skolēnu pētniecisko darbu vadītāju kompetenču pilnveide pamatizglītībā” (dr.paed. S.Ozoliņa, mg.sc.soc. K.Lukaševica).
 • 2008.gada 28.novembrī „Vērtībaudzināšana mainīgajā sabiedrībā” (mag.paed. S.Marsone).
 • 2008.gada 28.martā „Skolēnu attieksmes pret mācībām pilnveidošanās skolas un ģimenes sadarbībā” (dr.habil.paed. A.Špona).
 • 2007.gada 25.oktobrī „Skolēnu, skolotāju un vecāku līdzatbildība mācību un audzināšanas procesā” ( A.Pastore).
 • 2007.gada 16.martā „Darba iespējas mūsdienu sabiedrībā, ienākumu gūšanas veidi” (A.Pastore).
 • 2006.gada 1.decembrī seminārs „Skolas loma skolēnu karjeras izvēlē” (NVA Madonas filiāles vadītāja L.Kraukle, PKIVA Madonas kabineta konsultante G.Dreimane) un lekcija „Izvēles nozīme savu mērķu īstenošanā” (mag.psych. I.Freivalde).
 • 2006.gada 16.februārī „Sakārtots skolotājs dialogā ar sevi un skolēniem” (lektore dr.psych.G.Svence).
 • 2005.gada 2.decembrī „Atbalsts skolēnam mācību procesā” (mag.paed. V.Vaivade).
 • „Skolēnu radošo spēju, pašizpausmes iespēju attīstība mācību un audzināšanas procesā” (pieredzē dalās MVĢ skolotāji).
Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis