2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Mērķi, uzdevumi

VĪZIJA

Izaugsme atbalstošā vidē

                                                                                                 MISIJA

Ar mērķtiecību un sadarbību uz izcilību

                                                                                              VĒRTĪBAS

piederības apziņa
                            mērķtiecība
                                                sadarbība
                                                                  radītprieks

 

MADONAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS MĒRĶI

  • Sagatavot intelektuālā, praktiskā un ētiskā ziņā darba un izglītības tirgū konkurētspējīgus, Latvijas valstij uzticīgus jauniešus.
  • Veidot izglītības vidi, kas nodrošina valsts vispārējās vidējā izglītības un valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, garantējot augstākas prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanā, lai absolventi būtu sagatavoti augstākās izglītības iegūšanai Latvijā un ārvalstu augstskolās.
  • Realizēt reģionālā metodiskā centra funkcijas.

EFEKTĪVAS  DARBĪBAS  MODELIS

-         Profesionāla vadības komanda;

-         Katra skolēna nepārtraukti progresējoši rezultāti;

-         Augsta pedagogu kvalifikācija, pastāvīga tālākizglītība un profesionālās meistarības pilnveidošana;

-         Augstas prasības mācīšanās procesam, pastāvīga skolēnu progresa kontrole;

-         Pozitīva gaisotne: sakārtota fiziskā vide, atzinība un stimuli, pozitīva skolēnu izturēšanās, augsta skolotāju morāle, labvēlīga saskarsme;

-         Vecāku un sabiedrības iesaistīšanās un atbalsts skolas darbībā un attīstībā, skolēnu iesaistīšana un līdzdalība;

-         Atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums.

ABSOLVENTA MODELIS

×          Prasme kvalitatīvi strādāt;

×          Patstāvība;

×          Aktivitāte;

×          Pašiniciatīva;

×          Radoša darbība;

×          Loģiskā un kritiskā domāšana;

×          Pašorganizācijas spēja;

×          Prasme strādāt komandā;

×          Spēja saredzēt, risināt problēmas, pieņemt lēmumus;

×          Komunikācijas spēja;

×          Spēja uzņemties atbildību;

×          Uzdrīkstēšanās inovācijām;

×          Valodu prasme (vismaz 3).

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis